байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөлөл түүнийг бууруулах арга хэмжээ авах