уул уурхайн үйлдвэрлэлийн нийгмийн нөлөөллийн талаархи судалгаа