бөмбөг үйлдвэрлэлийн философи үйлчлүүлэгчийн хэрэг