нүүрсний олборлолтод амьжиргааны түвшинд үзүүлэх нөлөө