хүдрийн харьцаагаар нунтаглах нөлөөтэй хүчин зүйлүүд